Ook ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom heb ik een privacyverklaring opgesteld. Het is voor mij belangrijk om zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Mocht je ondanks deze verklaring nog vragen hebben hierover, schroom dan niet om contact met mij op te nemen.

Privacyverklaring

 

Bij het verlenen van mijn diensten in de coachpraktijk verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan hebben ik deze privacyverklaring opgesteld.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Marion Suijker Advies, Coaching en Training

Doelpad 4

3155AE Maasland

info@marionsuijker.nl

KvK: 56852312

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens krijg via derden in het kader van een coachtraject of training.

Persoonsgegevens:

Marion Suijker Advies, coaching & training verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens (afhankelijk van de informatie die u mij verstrekt)

–        Naam

–        Adres en woonplaats

–        Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

–        Geboortedatum

–        Contactgegevens werkgever

–        Testgegevens uit de Flexibiliteit index testen

–        Gezondheidsgegevens zoals u mij die aanlevert

–        Werkaantekeningen/ Gespreksverslagen / inhoud van communicatie

–        Afspraken

–        IP-adres

–        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens die u via mijn website achterlaat, in correspondentie en telefonisch.

–        Locatiegegevens

–        Gegevens over uw activiteiten op mijn website / Internetbrowser en apparaat type

–        Bankrekeningnummer

 

Doeleinden

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor diverse doeleinden, zoals:

–        Het onderhouden van contact;

–        Het bieden van een persoonlijk coachtraject of training

–        Een goede en efficiënte dienstverlening;

–        Beheer van het cliëntenbestand;

–        Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

–        Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers (anoniem)

–        Verbetering van de dienstverlening;

–        Verzenden van een nieuwsbrief

–        Collegiaal overleg / intervisie (anoniem)

–        Facturering;

–        Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

–        Nakoming van wettelijke verplichtingen;

–        Aanvraag Erkenningen en kwaliteitskeurmerken (anoniem)

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject of training. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Wanneer u een coachtraject of training bij mij volgt geeft u mij nadrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens waaronder de gezondheidsgegevens die u vrijelijk met mij deelt te verwerken.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

  • De verbetering van haar diensten;
  • De bescherming van haar financiële belangen;
  • Beveiliging en het beheer van haar systemen

Verstrekking aan derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden. Uw persoonsgegevens worden alleen na overleg met u verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet aan anderen verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afloop van een coachtraject/training zullen de gegevens nog 1 jaar bewaard blijven zodat een eventuele follow-up van uw traject efficiënt kan plaatsvinden. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegd toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Marion Suijker Advies, coaching & Training, Doelpad 4, 3155 AE Maasland, info@marionsuijker.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 mei 2018.